Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Studia Podyplomowe - Regulamin studiów podyplomowych

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna
64 - 100 Leszno,
ul. Królowej Jadwigi 10, Krótka 5

tel./fax: + 48 0-65 529-93-52


www.wsh-leszno.pl

podyplomowe@wsh-leszno.pl
Wstecz
Informacje ogólne
Warunki rekrutacji
Organizacja Studiów Podyplomowych
Do pobrania
 
 

:: Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie (WSH), zwany w treści "Regulaminem", określa w szczególności:
1) organizację procesu dydaktycznego,
2) prawa i obowiązki słuchacza,
3) zasady odpłatności za studia,
4) przepisy końcowe.

2. Rektor WSH powołuje i odwołuje Dyrektora Studiów Podyplomowych, zwanego dalej Dyrektorem oraz określa jego obowiązki i uprawnienia.

3. Rektor w formie zarządzenia podejmuje, na wniosek Dyrektora, decyzję w sprawie powołania studium podyplomowego

:: Rozdział 2. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

§ 2
1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w trybie wieczorowym, zaocznym, nauczania na odległość lub stanowić formę mieszaną.

2. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest plan studiów.

3. Plan studiów - zatwierdzany jest przez Senat WSH - obejmuje spis przedmiotów wraz z wykazem godzin, egzaminów, zaliczeń, obowiązkowych praktyk oraz formę zakończenia studiów.

§ 3
4. Ogólną organizację studiów podyplomowych ustala, na wniosek Dyrektora, Rektor, określając terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz termin egzaminu dyplomowego.

5. Szczegółowy rozkład zajęć wraz z obsadą na dany semestr studiów podyplomowych określa Dyrektor.

§ 4
1. Jednostką organizacyjną powołaną do obsługi słuchaczy i pracowników jest Biuro Studiów Podyplomowych, zwane dalej Biurem.

2. Za sprawną organizację i pracę Biura odpowiada Kierownik Biura Studiów Podyplomowych, zwany dalej Kierownikiem.

3. Do obligatoryjnych warunków przyjęcia na studia podyplomowe należy w szczególności:
1) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, lekarskich, inżynierskich lub licencjackich),
2) dostarczenie kserokopii dowodu osobistego (nowy-obie strony; stary-strony z numerem PESEL),
3) wypełnienie podania oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
4) spełnienie innych wymogów formalnych, określonych w podaniu,
5) wniesienie opłaty wpisowej.

4. Weryfikacji spełnienia warunków przyjęcia na dany kierunek/specjalność studiów podyplomowych dokonuje, w porozumieniu z Dyrektorem, Kierownik.

5. Rekrutację kandydatów na studia podyplomowe przeprowadza Dyrektor lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna.

6. Na podstawie imiennej listy kandydatów, przedstawionej przez Dyrektora Rektor podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe.

7. Osoba przyjęta na studia podyplomowe zwana jest dalej "słuchaczem".

§ 5
1. Dyrektor ma prawo do skreślenia z listy słuchaczy w przypadkach:
6) rażącego naruszenia Regulaminu, przepisów obowiązujących na terenie WSH, a także powszechnie obowiązujących norm etycznych i moralnych,

7) nieprzestrzegania zasad odpłatności za studia,

8) nieuzyskania w wyznaczonych terminach zaliczeń, niezdania w wyznaczonych terminach egzaminów, nieprzestrzegania terminów złożenia prac kontrolnych lub pracy dyplomowej,

9) rezygnacji słuchacza.

2. Skreślenie z listy słuchaczy następuje w formie decyzji, wydanej przez Dyrektora.

3. Od decyzji, o której mowa w § 5, ust.2 słuchaczowi przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Dyrektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

:: Rozdział 3. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

§ 6
1. Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Słuchacz ma prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków WSH niezbędnych do realizacji programu studiów.

3. Słuchacz ma prawo do korzystania z biblioteki WSH na zasadach określonych w jej regulaminie.

4. Słuchacz ma prawo do kierowania do Dyrektora uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej.

5. Słuchacz może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów. Zaświadczenie wydaje Kierownik Biura.

6. Słuchacz otrzymuje kartę egzaminacyjną i indeks, który stanowi własność słuchacza.

7. Słuchacz jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania wszelkich niezbędnych wpisów w indeksie, a następnie (w wyznaczonym przez Kierownika terminie) złożenia go w Biurze.

8. Słuchacz powinien być poinformowany o warunkach ukończenia studiów.

9. Słuchacz jest zobowiązany do uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania egzaminów.

1) przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry   bdb 5,0
dobry plus   db plus 4,5
dobry   db 4,0
dostateczny plus   dst plus 3,5
dostateczny   dst. 3,0
niedostateczny   ndst 2,0
zaliczenie bez oceny   zal.
     

2) zaliczenia zajęć dokonywane są w formie określonej przez prowadzącego, po poinformowaniu o tym słuchaczy na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu
3) w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia zajęć z danego przedmiotu, jeżeli plan studiów takie przewiduje
4) w przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo dwukrotnego zdawania egzaminu poprawkowego, przy czym drugi egzamin poprawkowy odbywa się po uiszczeniu stosownej opłaty w wysokości określonej przez Kanclerza WSH

10. Słuchacz jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w terminie 1 miesiąca przed wyznaczonym egzaminem dyplomowym.

11. Słuchacz ma prawo do ustalenia z Dyrektorem nowego terminu złożenia pracy dyplomowej w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub niedotrzymania-z ważnych powodów- terminu określonego w § 6, ust.10.

§ 7
Absolwent studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

:: Rozdział 4. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 8
1. Studia podyplomowe w WSH są odpłatne.

2. Słuchacz jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wpisowej i czesnego za studia w wysokości i terminie ustalonym przez Kanclerza WSH. Brak dokonania wpłaty jest traktowany jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy uczestników studiów. Skreślenia dokonuje Dyrektor.

3. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub specjalności WSH zwraca kandydatowi wpłaconą opłatę wpisową i czesne.

4. Pozostałe kwestie finansowe (w tym: ulgi, umorzenia, naliczanie odsetek karnych) rozstrzyga-po zasięgnięciu opinii Dyrektora-Kanclerz WSH.

:: Rozdział 5. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9
1. Od decyzji podjętych przez Dyrektora na podstawie niniejszego regulaminu słuchaczowi przysługuje odwołanie do Rektora WSH.

§ 10
1. Sprawy nieuregulowane przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rektor WSH.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania zarządzenia przez Rektora, tj. 29 września 2005 r.